::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::Loading , please wait ...

انجمن کدستانMoisrex

MoisrexMoisrex.rozblog.com
زمان جاریtime : پنجشنبه 01 فروردین 1398 - 9:23 قبل از ظهر
نام کاربریusername : پسوردpassword : یاor عضویتregister | رمز عبور را فراموش کردمForgot your password?
شما در سایت ما ثبت نام نکرده اید و یا وارد اکانت کاربری خود نشده اید. از شما خواهشمند هستیم You are not log in to site. Please وارد شویدlogin یاor ثبت نام کنیدregister .
قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن
تعداد بازدیدvisits : 156
dezaki آفلاینارسال هاAnswers : 1121
عضویتRegistration date : 17 /6 /1391
حمایت کردهThanks : 218
حمایت شدهThanked : 194
قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن
قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن

کد:
<html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta http-equiv="expires" content="-1" /><meta name="description" content="<-BlogTitle-> - <-BlogDescription->" /><meta name="keywords" content="<-BlogId->,

<-BlogUrl->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs,

Blogs" /><title><-BlogAndPostTitle-></title><base target="" /><style type="text/css" media="all">body { margin: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;

padding-bottom: 20px; background: #000

url("http://s3.picofile.com/file/7591995371/CMATHEME0BLOGFA_8_.jpg")

no-repeat fixed bottom right; font-size: 12px; color: #333333;}#Granny { width: 60%; font-size: 0.88em; }a { text-decoration: none; color: #666; }a:visited { color: #666; }a:hover { color: #999; }a img { border-width: 0px; }#HeaderCont { clear: both; width: 100%; margin-top: 30px; background: transparent; border: 1px none #333; }#HeaderInn { margin-bottom: 4px; padding: 25px 0px;

text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif, sans-serif; }#HeaderTitle { font-size: 2em; color: #999; padding: 0px 90px; direction: rtl; text-align: center; }.TitleItemLink { color: #999; }#HeaderSubTitle { margin: 12px 0px; font-size: 1.37em;

color: #666; direction: rtl; text-align: center; padding: 0px 90px; }#MainAndSides { clear: both; width: 100%; margin-top: 15px; }#MainCol { width: 68%; background: transparent

url("http://s3.picofile.com/file/7591932254/CMATHEME_BLOGFA_BACKGROUND_1_93_.jpg")

repeat top center; float: left; }#MainColInner { padding: 2.5px 5px; border: 4px dashed #000; }.OnePost { border: 5px none #141414; font-family: Tahoma,

sans-serif, sans-serif; direction: rtl; background: transparent; }.OnePost .TopPost { border-bottom: 1px none #141414; padding: 0px 40px 14px 40px; background: transparent; }.OnePost .MidPost { padding: 23px 10px; }.OnePost .BotPost { border-top: 1px none #141414; padding: 14px 40px; background: transparent; }.OnePost .FullWidth { width: 100%; }.DateHeaderPost { font-size: 1em; color: #666; padding-top: 14px; text-align: left; width: 48%; float: left; }.TitleHeaderPost { font-size: 1em; color: #999; padding-top:

14px; text-align: right; direction: rtl; width: 48%; float: right; }.TitleHeaderPost a { color: #999; }.PostTextBody { font-size: 1.12em; color: #CCC; text-align: right; line-height: 120%; }.CmntFooterPost { visibility: visible; font-size: 1.12em;

color: #999; width: 48%; float: left; text-align: left; }.CmntFooterPost a { color: #999; }.CmntFooterPost a:hover { color: #666; }.PermFooterPost { font-size: 1em; color: #999; width: 48%; float: right; text-align: right; }.PermFooterPost a { color: #999; }.Clearer { clear: both; width: 100%; font-size: 0px; height: 0px; }.PostSep { height: 60px; background: transparent

url("http://s3.picofile.com/file/7592011177/CMATHEME_S_2_.png")

no-repeat top center; font-size: 1px }.PostSepS { height: 30px; margin-bottom: 30px; font-size: 1px }.SideBar { background: transparent; }.SideBarInner { padding: 0px 0px; border: 4px none #666; }.SideBarInner img { margin-top: 2px; }#SideRCol { width: 30.4%; float: right; margin-left: 1.5%; }#SideRCol .Box { background: transparent url("http://")

no-repeatt top center; border: 1px none #666; font-family: Tahoma,

sans-serif, sans-serif; }#SideRCol a { color: #666; }#SideRCol a:hover { color: #999; }#SideRCol .Sep { height: 30px; }#SideRCol .SepS { height: 14.5px; margin-bottom: 14.5px; border-bottom: 1px solid #000000; font-size: 1px }#SideRCol .Title { font-size: 1em; color: #000000;

font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #333; margin-bottom: 3px; }#SideRCol .Inner { text-align: left; font-size: 1em; color: #333; padding: 5px 0px 8px 0px; line-height: 150%; }#ColClose { clear: both; width: 100%; font-size: 1px; height: 1px; margin-bottom: 20px; }#CopyRight { width: 60%; border-top: 1px solid gray; padding-top: 10px; line-height: 150%; direction: rtl; }</style><script language="javascript">function GetBC(lngPostid){intTimeZone=<-BlogTimeZone->strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try {for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2){if (BlogComments==lngPostid)intCount=BlogComments[i+1] ;}} catch( e) {}if ( intCount==-1) strResult="Ͻoɱɱɘηϯ ";if ( intCount==0) strResult="Ͻoɱɱɘηϯ ";if ( intCount==1) strResult="Ͻoɱɱɘηϯ Oηe";if ( intCount>1) strResult=intCount + "Ͻoɱɱɘηϯ " ;var strUrl = "http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +

strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone;var strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\"

target=\"_self\"

onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no

​,width=500px,height=500px')\" >"+strResult+"</a>" ;document.write(strResult);}function OpenLD() {window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=

​no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');return true; }// --></script><style>.nskin{font-family:Tahoma, aryal,

sans-serif;font-size:11px;color:;text-align:center;text-decoration:none;text-transform:none;padding:6px

6px 6px 6px;-moz-transform: translate(4);background: url('') repeat

fixed center top; margin-left:7px;margin-right:7px;margin-top:4px;

-moz-border-radius:0px 12px 0px 12px;-moz-transition: 700ms

ease-in;-moz-transform: translate(4);-webkit-transition-duration: 2s;

/*Webkit: Animation duration*/-moz-transition-duration: 2s; /*Mozilla duration version*/-o-transition-duration: 2s; /*Opera duration version*/opacity: 0.4 ; /*initial opacity of images*/;text-shadow:0px 0px 0px

#ccc;}.nskin:hover{font-family:Tahoma, aryal,

sans-serif;font-size:11px;color:;text-align:center;text-decoration:none;text-transform:none;padding:6px

6px 6px 6px;-moz-transform: translate(4);-webkit-transition-duration:

2.7s; /*Webkit: Animation duration*/-moz-transition-duration: 2.7s; /*Mozilla duration version*/-o-transition-duration: 2.7s; /*Opera duration version*/opacity: 1 ; /*initial opacity of images*/;background:#000 url('')

repeat fixed center top;;

margin-left:7px;margin-right:7px;margin-top:4px; -moz-border-radius:12px

0px 12px 0px;-moz-transition: 700ms ease-in;-moz-transform:

translate(4);text-shadow:0px 0px 0px #ccc;}.nskin a{font-family:Tahoma,

aryal, sans-serif;font-size:11px;color:;}</style><script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/28/28130/34/parts.js"></script></head><body><center><div class="nskin"><div id="Granny"><div id="HeaderCont"><div id="HeaderInn"><div class="Clearer"></div><div id="HeaderTitle"><-BlogTitle-></div><div id="HeaderSubTitle"><-BlogDescription-></div><div class="Clearer"></div></div></div><div id="MainAndSides"><!-- ==================== Main Column ==================== --><div id="MainCol"><div id="MainColInner"><BLOGFA><div class="OnePost"><a name="<-PostId->"></a><div class="TopPost"><div class="FullWidth"><div class="DateHeaderPost"><-PostDate-></div><div class="TitleHeaderPost"><-PostTitle-></div><div class="Clearer"></div></div></div><div class="MidPost"><div class="FullWidth"><div class="PostTextBody"><-PostContent-><BlogExtendedPost><br

/><a href="<-PostLink->">ادامه‌‌ی

مطلب</a></BlogExtendedPost></div></div></div><div class="BotPost"><div class="FullWidth"><div class="PermFooterPost"><a href="<-PostLink->"

title="permanent link"><span style="font-style: normal;"> +

</span></a> <-PostTime-> <-PostAuthor-></div><div class="CmntFooterPost"><BlogComment><script language="javascript"

type="text/javascript">GetBC("<-PostId->");</script></BlogComment></div><div class="Clearer"></div></div></div></div><div class="PostSep"><div class="PostSepS"></div></div></BLOGFA></div></div><!-- =================== Side R Column =================== --><div id="SideRCol" class="SideBar"><div class="SideBarInner"><div class="Box"><div class="Inner"><div class="Sidebar" style="text-align: center; width:170px; float:left; background-repeat:repeat"><BlogProfile style="text-align: center"><div style="padding-bottom:8px;text-align: center" ><BlogPhoto><div style="padding-bottom:8px;text-align:center" ><p style="line-height: 1.5em"><font color="#666"><span style="font-size: 8pt"><img src="<-BlogPhotoLink->" > </span></font></div></BlogPhoto><p style="line-height: 1.5em"><font color="#999" style="font-size: 8pt"><-BlogAbout-><br><br><a href="" target="_blank"><font face="COMIC SANS

MS">HoMe</font></a> |C| <a href="/archive"

target="_blank"><font face="COMIC SANS

MS">ArChIve</font></a> |C| <a href="/profile"

target="_blank"><font face="COMIC SANS

MS">PrOfiLe</font></a><br><a hidden="true"

href="kamyabha4u.ir/forum" target="_blank"><font face="COMIC SANS

MS">CMATHEME</font></a><br><br><BlogLinkDumpBlock><font color="#999" size="2" face="COMIC SANS

MS">ıllı... DAILY ...ıllı<br></font>

<br><BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->"

target="_blank" title="<-LinkDescription->"

><-LinkTitle-></a><br> </BlogLinkDump><a

href="javascript:void(0)" onclick

="OpenLD();">ᗩll</a><br><br><BlogCategoriesBlock><font color="#999" size="2" face="COMIC

SANS MS">ıllı... CATEGORIES

...ıllı<br></font><br><BlogCategories><a

href="<-CategoryLink->"

><-CategoryName-></a><br></BlogCategories><br></BlogCategoriesBlock><BlogLinksBlock><font color="#999" size="2" face="COMIC SANS

MS">ıllı... FRIENDS

...ıllı<br></font><br><BlogLinks><a

href="<-LinkUrl->"

target="_blank"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks><br></BlogLinksBlock></p><a

href="<-BlogUrl->" target="_blank"><font face="Segoe

Script"> | SCRIPTS |</font></a><br><div align=center ></div> <div

align="center"><br>

<-BlogCustomHtml-></div></div></div><div style="clear: both;"></div></div></div></div></div></body></html>


جمعه 10 خرداد 1392 - 13:29
وب کاربرUser's blog ارسال پیامsend p.m. نقل قولReply سپاس گزارمThanks گزارشReport
2880 آفلاینارسال‌هاAsnwers : 3108
عضویتRegistration date : 24 /6 /1391
حمایت کردهthanks : 120
حمایت شدهThanked : 1210
پاسخAnswer 1 : قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن
متشکرم
میدونم که خودتم میدونی ولی بازم میگم "تازمانی که رزبلاگ هست بلاگفا جایی در انجمن نداره"
جمعه 10 خرداد 1392 - 23:40
وب کاربرUser's blog ارسال پیامSend p.m. نقل قولReply سپاس گزارمThanks گزارشReport
dezaki آفلاینارسال‌هاAsnwers : 1121
عضویتRegistration date : 17 /6 /1391
حمایت کردهthanks : 218
حمایت شدهThanked : 194
پاسخAnswer 2 : قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن
اره داش علی راس میگی ولی خب باید از یه جایی شروع کنم دیگه

شنبه 11 خرداد 1392 - 02:06
وب کاربرUser's blog ارسال پیامSend p.m. نقل قولReply سپاس گزارمThanks گزارشReport
dehkadedl آفلاینارسال‌هاAsnwers : 1516
عضویتRegistration date : 10 /11 /1391
حمایت کردهthanks : 101
حمایت شدهThanked : 278
پاسخAnswer 3 : قالب زیبا برای بلوگفا به همراه افکت متن
بلاگفا که دیگه امکان تعویض قالب نداره!
تموم شد اونروزا!
بلاگفا این امکانو حذف کرده!
در ضمن شما بلاگفا رو با رزبلاگ حتی مقایسه میکنید؟!!

کله بلاگفا از ار اس اس خونه رزبلاگم کمتره!
چیزی نیست که
یه اسکریپته معمولیه!
برای 10 سال پیش خوب بوده ولی واسه الان یه بچه ی 12 ساله هم میتونه مثلش رو ردیف کنه
سایت جدید زدم بیخیاله همه چی
novel98.ir
شنبه 11 خرداد 1392 - 02:36
ارسال پیامSend p.m. نقل قولReply سپاس گزارمThanks گزارشReport


برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


moisrex
درباره ماAbout us لینک های ماOur links کلمات کلیدیKeywords
انجمن تخصصی کدستان ، ساخته شده توسط فردی با نام مستعار Moisrex می باشد.This forum designed by a person who called Moisrex.

ایمیلE-mail : Moisrex @ Gmail.com
کدستان,انجمن کدستان,کدنویسی,انجمن پشتیبانی,فروم,رزبلاگ,آموزش کدنویسی,درخواست کد
تمامی حقوق این انجمن مربوط به همین انجمن می باشد | طراحی قالبCopyright (c) By Moisrex , All rights reserved | Desiger : Moisrex